E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Par skolu
Par skolu > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi." Ministru kabineta noteikumi Nr. 591. Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)

"Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā


Aktuāla informācija vecākiem!
„Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Ārkārtas situācijas laikā pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:


1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera.


iesniegums

Rīgas 21.vidusskola turpina 5 - 6 gadu vecu bērnu reģistrācija 1. klasē
„Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

2017. gada 16. februārī stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas paredz vairākas izmaiņas.

Saistošo noteikumu grozījumos iekļauta izmaiņa, kas paredz, ka skolas, veicot 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu sarakstu, kuri līdz 15. maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē. Sākot ar 16. maiju, skolas nosūta vēstules vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā.

Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī kā ierakstītu sūtījumu pa pastu (tā tas bija līdz šim). Ja vecāki vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Izmaiņas paredzētas arī potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, prioritāri iekļaujot tos bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi. Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Tā kā Rīgā regulāri tiek realizēts skolu pilnveides plāns, nodrošinot skolu programmu īstenošanu vairākās ēkās, tad izmaiņas notikušas arī izglītības iestāžu mikrorajonu robežās. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.e-skola.lv sadaļā “Iestāžu katalogs”.

2018./2019. mācību gadā 1. klasē tiek īstenotas trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma:
 • nodrošina iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē,
 • pilnveido prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā;
 • rosina pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes izglītības jomas "Tehnoloģiju un zinātņu pamati" mācību priekšmetos.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem:
 • piemērota skolēniem ar stājas traucējumiem;
 • tiek nodrošinātas nodarbības peldēšanā, ārstnieciskajā vingrošanā, horeoterapijā, logopēda palīdzība;
 • rehabilitologa konsultācijas;
 • masāža.
Rīgas 21. vidusskolā īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1. - 6. klasē divos etapos:
 • 1. - 3. klasē;
 • 4. - 6. klasē, apgūstot mācību priekšmetus pie dažādiem skolotājiem, pāreja uz kabinetu sistēmu.
Visiem skolēniem ir iespējas iesaistīties radošajās studijās (koris, ansamblis, deju kolektīvs, teātra studija, klavieru un citu instrumentu spēles pulciņš u.c.), nodarboties ar ritmiku, koriģējošo vingrošanu, saņemt logopēda palīdzību un psihologa konsultācijas. Skolā ir organizētas pagarinātās dienas grupas. Katru gadu jūnijā notiek skolēnu vasaras atpūtas nometne „Saulespuķe”.


Bērnu reģistrācija 1.klasei notiek: Pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 – 108. kab. , līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments.
Nepieciešams nodot skolā šādus dokumentus:
 • Bērna medicīniskā karte Nr.026/u;
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
 • Izziņa no pirmizglītības iestādes par bērnu sagatavošanu skolai (ja bērns apmeklēja pirmizglītības iestādi).
Visus interesējošos jautājumus Jūs varat noskaidrot, personīgi tiekoties ar skolas administrāciju Tomsona ielā 35 vai arī Jūs varat sazināties pa tālruni: 67371041

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!

Vidusskolā piedāvājam apgūt 4 padziļinātus mācību priekšmetu komplektus:
 • Sociālās zinības, bioloģija, matemātika.
 • Sociālās zinības, bioloģija, ķīmija
 • Sociālās zinības, matemātika, angļu valoda
 • Sociālās zinības, matemātika, dizains un tehnoloģijas
Informācija par uzņemšanas noteikumiem un programmām:

Iesniegumu uz 10.klasi vecāki var uzrakstīt klātienē vai elektroniski nosūtīt uz skolas e-pastu r21vs@riga.lv sākot ar 01.06.2020. Iesnieguma paraugs pieejams šeit

Dokumentu pieņemšana

no 2020.gada 15. jūnija līdz 29.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 14.00. skolas kancelejā

Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:

2.1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu. ( Ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums nav skenēts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu);

2.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu, un nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāta kopiju (ja CE tiks kārtots);

2.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam;

2.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.iesniegumsBuklets par skolu: šeit
Facebook: šeit

Piedāvājam apgūt specializētos kursus: mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra, Business English, kā arī izstrādāt projektu par skolēnu interesējošu tēmu.

Skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, karjeras konsultanta) pakalpojumi.


Rīgas 21.vidusskolas administrācija
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā.
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu