E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Par skolu
Par skolu > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē". Miinistru kabineta noteikumi Nr. 11. Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)

"Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)

2023./2024. mācību gadā 1. klasē tiek īstenotas divas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem: piemērota skolēniem ar stājas traucējumiem;
tiek nodrošinātas nodarbības peldēšanā, ārstnieciskajā vingrošanā, horeoterapijā, logopēda palīdzība; rehabilitologa konsultācijas; masāža.

Rīgas 21. vidusskolā īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1. - 6. klasē divos etapos:

 • 1. - 3. klasē;
 • 4. - 6. klasē, apgūstot mācību priekšmetus pie dažādiem skolotājiem, pāreja uz kabinetu sistēmu.

Visiem skolēniem ir iespējas iesaistīties radošajās studijās (koris, ansamblis, deju kolektīvs, teātra studija, klavieru pulciņš u.c.), nodarboties ar ritmiku, koriģējošo vingrošanu, apmeklēt nodarbības tehnonamā “Annas 2”, saņemt logopēda palīdzību un psihologa konsultācijas. Skolā ir organizētas pagarinātās dienas grupas. Katru gadu jūnijā notiek skolēnu vasaras atpūtas nometne „Saulespuķe”.Aktuāla informācija vecākiem!

„Par kārtību, kādā bērni reģistrējami 1. klasē Rīgas 21. vidusskolā”


Katru gadu skolas līdz 1. jūnijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam.

Veidojot 1. klašu pretendentu sarakstu, skolas ņem vērā informāciju par bērniem, kuri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz tekošā gada 15. maijam, ievērojot Rīgas domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 137 18. punktā noteikto prioritāro secību.

Sākot no 16. maija skolas piecu darba dienu laikā informē vecākus (vai likumiskos pārstāvjus) par bērna pieņemšanas statusu.

Tie vecāki (vai likumiskie pārstāvji), kuri saņēma skolas paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā, 10 kalendāro dienu laikā iesniedz skolai iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē (iesniegums uzņemšanai ) vai par atteikumu iekļauties iestādē (iesniegums atteikumam ).


Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iesniegumu var sniegt:

 1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv
 2. vai
 3. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
 4. vai
 5. atnākt uz skolu un pašrocīgi aizpildīt iesnieguma veidlapu.

Pēc iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē iesniegšanu, jāsazinās ar skolas lietvedi un jāpierakstās, lai iesniegtu sekojošus dokumentus:

 • bērna iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu (izziņu no bērnu dārza) (ja ir);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • bērna potēšanas medicīnisko karti (veidlapa Nr. 063/u) (ja nav atteikuma no potēšanas);
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

  Sazinās ar skolas lietvedi var pa tālruni 67371041 vai rakstot uz e-pasta adresi r21vs@riga.lv

  Cienījamie vecāki!

  Ja Jūsu bērns ir sasniedzis 5 – 6 gadu vecumu

  aicinām Jūs pieteikt viņu Rīgas 21.vidusskolas 1. klasē

  Pieteikumu par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu sarakstā var iesniegt: vecākiem ierodoties Iestādē vai elektroniski iesniedzot iesniegumu; personai, kas realizē bērna aizgādību, vai pilnvarotajai personai ierodoties Iestādē.

  Lai iesniegtu pieteikumu ierodoties Iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru).

  Iesniegt pieteikumu elektroniski var:

  1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv vai

  2. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana.

  Pieteikumam ( veidlapa 1.klases pretendentu sarakstā reģistrēšanai) jāpievieno bērna dzimšanas apliecība.

  Klātienē bērnu pieteikšana 1. klases pretendentu sarakstā notiek:

  pirmdien – ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 16.00 – 108. kab.,

  piektdien no plkst. 9.00 līdz 14.00 – 108. kab.

  Ja ir spēkā ierobežojumi vai prasības, kuras jāievēro epidemioloģiskās drošības dēļ, lūdzam pirms ierašanās iestādē zvanīt pa tālruni 67371041 vai rakstot uz e-pasta adresi r21vs@riga.lv
  Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!

  Iesniegums par uzņemšanu 10. klasē skatīt šeit>>

  Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

  Rīgas 21.vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē

  Nākamajiem vidusskolēniem jāizvēlas, ko mācīties turpmākos trīs gadus
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu